Skamby Cykelklubs vedtægter


§1: Foreningens navn og hjemsted:
Foreningens navn er Skamby Cykelklub og er hjemmehørende i Nordfyns kommune.

§ 2: Foreningens formål:
Er at køre motionscykling, primært for personer over 16 år, og sammen skabe samvær, trivsel og glæde ved fælles aktiviteter, der tilgodeser medlemmernes behov og interesser.

§ 3: Medlemskab af organisationer:
Foreningen er medlem af Dansk Cykel Union Motion (DCU) og er undergivet deres vedtægter.

§ 4: Optagelse af medlemmer:
Alle som opfylder foreningens formål kan optages som medlemmer.
Optagelse af medlemmer under 18 år, kræver dog forældre/værges samtykke.
Optagelse er gyldig, når kontingentet er indbetalt til foreningen.

Foreningens medlemmer er forpligtet til at anskaffe sig foreningens til enhver tid gældende klub tøj, med de aktuelle sponseres tryk på. Der henvises her til foreningens hjemmeside www.skambycykelklub.dk hvilket klub tøj der er gældende.

Foreningens medlemmer er endvidere altid forpligtede til i forbindelse med sportslige arrangementer i SCK regi, at møde i den aktuelt gældende klubdragt.

Bestyrelsen kan dog beslutte at give dispensation til arrangementer hvor klub tøj ikke vil være praktisk eller hensigtsmæssigt, hvor kun dele af klubdragten skal anvendes. Såfremt dette ikke overholdes, frafalder klubtilskuddet til det pågældende arrangement.

§ 5: Fastsættelse af Kontingent:
Det årlige kontingent fastsættes for èt år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Kontingent opkræves forud en gang årligt og skal være betalt 1. marts.

§ 6: Udmeldelse - eksklusion:
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med 14 dages varsel, samt, at man ikke er i kontingentrestance. Ingen, der er kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af Skamby Cykelklub, før vedkommende har betalt sin gæld til Skamby Cykelklub.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser og når særlige forhold giver anledning hertil. Beslutningen kræver dog, at et flertal af bestyrelsen stemmer herfor.
Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ekstra- eller ordinære generalforsamling.
Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Beslutningen er kun gyldig, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

§ 7: Ordinær generalforsamling:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med mindst to ugers varsel ved annoncering på hjemmeside, blog eller i ugeavisen. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamling.
Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 16 år; for medlemmer under 16 år har én forældre/værge pr. familie stemmeret. Stemmeret har dog kun aktive medlemmer, der har været indmeldt i mindst 30 dage og som ikke er i kontingentrestance.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt. Alle afstemninger foregår ved simpelt stemmeflertal, dog ikke eksklusion, vedtægtsændringer og foreningens ophør, se §6, §13, og §14. Der skal foretages skriftlig afstemning, blot et medlem ønsker det.
Dirigenten underskriver referatet.

§ 8: Dagsorden:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:
Valg af dirigent
Valg af referent og stemmetæller
Forelæggelse af bestyrelsens beretning
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Fastsættelse af kontingent
Behandling af evt. indkomne forslag 2/3
Valg af formand i ulige år
Valg af kasserer i lige år
Valg af to bestyrelsesmedlemmer for 2 år, i lige år
Valg af ét bestyrelsesmedlem for 2 år, i ulige år
Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år
Valg af to revisor for 2 år, skiftevis hvert år
Valg af en revisorsuppleant for 1 år
Eventuelt.

§ 9: Bestyrelsen - valg:
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Formanden og kassereren skal være økonomisk myndige. Øvrige, der vælges til bestyrelsen, skal være fyldt 16 år.
Ved valg til tillidsposter skal personen være til stede eller forinden have afgivet skriftlig erklæring om villighed til at modtage valg. Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg. I tilfælde af at formand eller kasserer stopper midt i en periode, er det bestyrelsen, der konstituere sig og vælger den nye person til opgaven.

§ 10: Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 3/5 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt ønsker dette.
Generalforsamlingen afholdes senest en måned efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, med skriftlig oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Indkaldelse, med oplysning om emnet, der ønskes behandlet, som ordinær generalforsamling. Afstemning som § 7.

§ 11: Regnskab:
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
Det reviderede driftsregnskab og status forsynes med påtegning af revisor, og fremlægges på den ordinære generalforsamling.

§ 12: Tegning og hæftelse:
Formand og kasserer tegner foreningen.
Kassereren kan disponere med foreningens midler i klubbens interesse.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen. Undtagen, hvis man efter lovgivningen har opført sig uansvarligt og groft retsstridigt, hvor man vil kunne drages til personligt (økonomisk) ansvar.

§ 13: Vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når forslaget er rettidigt indsendt, og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

§ 14: Foreningens opløsning:
Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Til denne beslutning kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, foretages en vejledende afstemning. Er denne for en nedlæggelse (ved simpelt stemmeflertal), indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt stemmeflertal afgør spørgsmålet.
Ved foreningens eventuelle ophør skal formuen bruges til frivilligt ungdomsarbejde i Skamby, primært motionscykelklubber.

Nyheder

Sponsorer